Veteranbåtsföreningen uppmuntrar fadderskap och bistår med råd och medling vid ”fadderskapsmål”.

Som ett led i detta har vi utformat nedanstående ramavtal, som parterna vid fadderskap kan ha som grund för eller bilaga till sitt eget avtal.

Vänligen observera: Avtalstexten nedan är att anse som rådgivande  och är inte nödvändigtvis heltäckande för varje enskilt avtal om fadderskap. Detta är parternas sak att komma överens om.

Veteranbåtsföreningen ställer upp ideellt och påtar sig inget juridiskt ansvar för det avtal som ingås.

 

 

Veteranbåtsföreningens förslag till villkor och underlag för avtal om fadderskap

 

Allmänt om fadderskap

Fadderskap innebär att en båtägare under viss tid eller tills vidare överlåter till en fadder rätten att disponera och nyttja en viss båt tillhörig båtägaren, varvid faddern som motprestation åtar sig att sköta och underhålla båten.

Fadderskap förutsätter ett förtroende mellan två parter. Det finns inga kommersiella aspekter i ett fadderskap. Det är båtens väl och ve – att den bevaras för framtiden – som är grunden för fadderskap.

 

Parterna

Mellan båtägaren ………………… 

och faddern ……………………      

har idag den ……………… ingåtts avtal om fadderskap.

 

Fakta om båten 

Båtens namn …………………………

Typ av båt………………………

Konstruktör …………………………… 

Byggd år ………………………

Material ………………………………  

Varv ………………………

Längd ………………

Bredd ………………

Djupgående …………

Deplacement ………………

Segelyta ……………………

Motor ………………………

Ev. andra uppgifter …………………………………

 

Utrustning vid upplåtelsen (inventarielista)

 

…………………………………………

 

Båtens hemmahamn hos ägaren/vid upplåtelsen

 

…………………………………………………

 

Båtens hemmahamn hos faddern

 

…………………………………………………

 

 

Fadderskapet gäller 

Fr o m …………………… t o m: ………………

Tills vidare: ……………… 

Uppsägningstid (ömsesidig/endera parten): ………………

 

 

Rättigheter och skyldigheter 

Allmänt

Ingen ersättning utgår till båtägaren för fadderskapet (vid ”hyra” handlar det inte om fadderskap).

Båtägarens syfte med fadderskapet är att båten ska användas även om han/hon själv inte kan eller vill nyttja den för eget bruk. Att båten får ”leva vidare” är grunden för fadderskapet för båtägarens vidkommande. 

Såvida parterna inte kommer överens om annat ger båtägaren upp sin rätt att disponera båten under den överenskomna tiden för fadderskapet.

Om annat gäller ska detta framgå av avtalet.

Båtägare och fadder kan i avtalet komma överens om att andra intresserade efter föranmälan ska kunna se närmare på båten.

Liknande överenskommelse kan göras om offentlig visning av båten i samband med veteranbåtsträffar, postroddevenemang, o dy.

 

Underhåll

Båtägare och fadder ska vid avtalets ingående vara överens om omfattningen av båtens underhåll. Utgångspunkten kan vara att lägstanivån på det framtida underhållet ska motsvara båtens ”befintliga skick” vid fadderskapets påbörjan. 

Båtägare och fadder ska i avtalet specificera vilket detta skick är och på vilket sätt det ska bibehållas, d v s underhållets art och noggrannhet.

Båtens skick vid överlämnandet bör också dokumenteras med foton.

Parterna kan i avtalet komma överens om att en ”loggbok” ska föras med angivelse av sjösättningsdag, underhållsåtgärder, upptagningsdag, med mera.

Beträffande åtgärder som går utöver överenskommet eller ”normalt” underhåll ska parterna vid avtalets ingående komma överens om vad som gäller.

Exempelvis kan faddern tillåtas förbättra båtens allmänna skick utan båtägarens särskilda medgivande. Sunt förnuft och ”vedertagen syn på god båtskötsel” ska avgöra vad som anses ligga i begreppet ”förbättra”.

Om faddern vill göra mer synbara åtgärder – t ex måla skrovet i en avvikande kulör eller installera nya beslag och tillbehör – ska båtägaren kontaktas och godkänna detta, såvida annat inte särskilt angivits i avtalet.

Detsamma gäller underhållsåtgärder som inte är att betrakta som rutin,  t ex byte av bord, bottenstockar, däcksduk, o dy.

Båtägaren äger tillträde till båten för att förvissa sig om dess skick och att faddern sköter båten på lämpligt. Hur ofta och på vilket sätt detta tillträde kan ske specificeras lämpligen i avtalet.

 

Besiktning före avtalets ingående

Veteranbåtsföreningen rekommenderar att den båt som ska bli föremål för fadderskap besiktigas innan ett avtal ingås. Antingen av en professionell besiktningsman eller av annan båtkunnig person som parterna kommer överens om.  

Vid besiktningen upprättas ett protokoll som kan bli värdefullt underlag vid en framtida tvist om båtens skötsel.

 

Veteranbåtsföreningens medling vid tvist

Parterna kan i avtalet förbinda sig att vid en tvist kring avtalet (båtens underhåll, allmänna skötsel, användande, m m) försöka lösa denna genom att i första hand vända sig till styrelsen för föreningen Veteranbåten (V.). 

Det räcker i så fall med att en av parterna vänder sig till Veteranbåtsföreningen i det ärendet. Föreningen träder då in som medlare.

Medlingen innebär att parterna jämte representant för Veteranbåtsföreningen (och ev. en fackman/båtbyggare som föreningen anlitar) träffas vid ex-vis båten för att  diskutera saken och gemensamt försöka komma fram till en klok och rimlig lösning. Det kommer då att vara Veteranbåtsföreningens uppfattning att båtens bästa ska komma i första rummet.

Eventuell kostnad för fackman som anlitas bestrides av parterna gemensamt.

 

Medlarfunktion kan vara beslutande eller rådgivande

Om Veteranbåtsföreningens medverkan som medlare ska vara en del av avtalet mellan båtägare och fadder ska följande framgå i detta avtal:

1. Parterna ska vid avtalets ingående bestämma om föreningens medverkan som medlare ska vara rådgivande eller beslutande.

2. Om föreningen ges en beslutande roll förbinder sig parterna:

a. Att vid en tvist följa det beslut som fattas av representant för Veteranbåtsföreningen. Någon ”överklagan” kan inte ske till föreningens styrelse eller någon annan instans (såvida inte annat särskilt framgår av parternas avtal).

b. Om en fadder av Veteranbåtsföreningen bedöms inte ha skött båten på lämpligt sätt, och inte vill eller har velat lända sig till efterrättelse, äger båtägaren avsluta fadderskapet med omedelbar verkan.

c. Eventuell misskötsel av båten och vad det kan leda till ifråga om kostnader kan ingå i Veteranbåtsföreningens medlingsuppdrag om parterna stipulerar detta i sitt avtal. I annat fall är den saken upp till parterna.

d. Om parterna eller någon part trots Veteranbåtsföreningens medling och beslut om åtgärd inte vill rätta sig efter detta, kan föreningen inte bidra med mer. I det läget  avslutas Veteranbåtsföreningens engagemang som medlare.

 
3. Om Veteranbåtsföreningens medverkan som medlare enbart är av rådgivande karaktär är parterna förstås inte bundna av föreningens synpunkter.

 

Villkor för Veteranbåtsföreningens medverkan som medlare

Om Veteranbåtsföreningens medverkan som medlare stipuleras i avtalet skall det ske med angivande av följande förutsättning (återges ordagrant i avtalet):

Parterna är medvetna om att Veteranbåtsföreningens medverkan är ideell och inte kan föranleda några som helst juridiska eller andra krav från parterna. 

Parterna är också medvetna om att Veteranbåtsföreningen inte tar ansvar för de åtgärder som någon i föreningen eller dess inkallade fackman rekommenderar vid en situation där båtens skötsel är föremål för diskussion.  

Parterna är även medvetna om att Veteranbåtsföreningen inte tar ansvar för fadderskapets ingående, avtalets utformning eller formerna för fadderskapets upprätthållande.”