Stadgar för Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar

Reviderad version antagen vid årsmötet den 16 mars 2015

 
1 §. ÄNDAMÅL OCH INRIKTNING 

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF) – i dagligt tal kallad Veteranbåtsföreningen – är en ideell och allmännyttig förening med uppgift att sprida kunskap om och för framtiden bevara den svenska fritidsbåtens historia, samt bidra till att värna, vårda och visa det befintliga svenska båtarvet. MSF upprätthåller ett nära samband med Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD), som företräder riksorganisationerna SBU, SXK och SSF.

För att genomföra sitt uppdrag samverkar MSF med myndigheter, museer, institutioner, båt- och andra organisationer samt enskilda personer.

 

MSF verkar genom att: 

a) Se till att äldre handlingar och föremål såsom ritningar, tryck, urkunder, fotografier, avbildningar, modeller och andra anförtrodda föremål arkiveras och vårdas,

b) såvitt möjligt lokalisera, inventera och bidra till bevarandet av det som nämns under a) och finns i enskild ägo,

c) hålla material tillgängligt för museer och allmänhet,

d) i böcker och skrifter dokumentera konstruktörer, varv, yachter, mm,

e) via ’Veteranbåtsfonden’ dela ut stipendier i form av yrkeskunnig hantverkshjälp och/eller konsultation för bevarandet av kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar.

 

2 §  MEDLEMSKAP

Såväl enskilda personer som organisationer och företag kan bli medlemmar i föreningen.

Årsmöte kan på förslag av styrelsen utse hedersmedlem.

 

3 §  STYRELSE 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen består av minst 9 (nio) och högst 12 (tolv) ledamöter inklusive ordförande. Ordförande utses på ett år. En ledamot utses av SSD på ett år i taget. Övriga ledamöter väljs på två år av stämman, hälften väljs vartannat år. Årsmötet väljer dessutom 2 (två) suppleanter på ett år.

 

Styrelsen utser inom sig funktionärer och firmatecknare. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. 

 

Rösträtt vid styrelsesammanträde har närvarande ordinarie ledamot eller suppleant som tjänstgör i ledamots ställe. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan adjungera personer med särskilt kunnande.

 

Frågor rörande stipendier ur Veteranbåtsfonden bereds av en särskild kommitté och beslutas av styrelsen.

 

4 §  FÖRENINGSMÖTEN 

Årsmöte hålles årligen före april månads utgång. Kallelse till årsmöte jämte föredragningslista publiceras i det nummer av tidningen Veteranbåten som utkommer närmast före årsmötet samt på föreningens webbplats senast tolv dagar före årsmötet. Vid årsmötet ska minst följande ärenden förekomma.

 

1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

6. Fastställande av balansräkning

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av avgifter, arvoden och budget

9. Val av styrelseledamöter enligt 3§

10. Val av revisorer och suppleanter för dessa

11. Val av valberedning enligt 7§

12. Övriga ärenden

 

För att beslut ska kunna fattas av årsmötet under punkt 11, "Övriga ärenden", ska förslag i ärendet vara styrelsen tillhanda en månad före dagen för årsmötet, dock senast den 15 februari. Sådana förslag ska finnas med på kallelsen till årsmötet.

 

Extra möte 

Extra möte utlyses av styrelsen när så erfordras eller då det för uppgivet ändamål begärs av minst 1/10 av MSF:s medlemmar. Kallelse till extra möte ska jämte föredragningslista utsändas till MSF:s medlemmar och publiceras på föreningens webbplats senast tolv dagar före extra möte. På extra möte får endast behandlas frågor som är upptagna på föredragningslistan.

 

Omröstning på möte

All omröstning vid årsmöte och extra möte sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Varje medlem har en röst. Röstning genom ombud får inte förekomma. Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för beslut enligt 8§ och 9§ som ska fattas med 3/4 majoritet. Vid lika röstetal gäller att mötets ordförande ska ha utslagsröst, förutom vid personval då lottning ska avgöra. Vid röstning räknas rösterna av justeringsmännen. Som röstlängd används mötets deltagarlista.

 

5 §  AVGIFTER

Medlemsavgift beslutas av årsmötet. Olika avgifter kan fastställas för enskild person, organisation och företag. Medlem som inte erlagt årsavgiften inom tre månader efter påminnelse anses ha utträtt ur MSF.

 

6 §  RÄKENSKAPER OCH REVISION 

MSF:s verksamhetsår ska vara kalenderår.

 

Styrelsen ska föra räkenskaper över MSF:s inkomster och utgifter. Räkenskaper och övrig verksamhet ska granskas av två revisorer eller av suppleanter för dessa utsedda av årsmötet. De handlingar som krävs för granskningen ska av styrelsen tillhandahållas revisorerna senast en månad före årsmötet, till vilket revisorerna avlämnar sin berättelse.

 

7 §  VALBEREDNING 

Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre personer av vilka en utses till sammankallande. Valberedningen ska förbereda årsmötets val av styrelse och revisorer. 

Valberedningen kan vid fullgörandet av sitt uppdrag ta del av styrelsens erfarenheter. 

 

8 §  STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar ska för att bli gällande beslutas på årsmöte. Ändringsförslag skall beredas av styrelsen och publiceras på föreningens webbplats i samband med kallelse till årsmötet. Ändringsbeslut ska för att bli gällande biträdas av minst 3/4 av dem som deltar i mötet.

 

9 §  FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

På förslag av styrelsen eller minst en 1/10 av medlemmarna kan MSF upplösas om så beslutas på två medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten ska vara ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning ska för att bli gällande biträdas av minst 3/4 av de vid mötena deltagande. 

 

 

Vid MSF:s upplösning ska tillgångar av kulturhistoriskt värde tillfalla Sjöhistoriska museet. Övriga tillgångar i kapitaliserad form ska skänkas till "Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne".