MSF Veteranbåtsfond Stadgar

 

§ 1
Fondens benämning är Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtsfond, förkortad MSF Veteranbåtsfond, nedan kallad fonden.
§ 2
Fonden bildades 1985 av Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, nedan kallad MSF, och skall verka för att kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar renoveras pietetsfullt samt att därutöver lovvärda projekt och insatser med anknytning till fritidsbåtskulturen ges angeläget stöd. För verksamheten erforderligt kapital tillförs fonden av MSF årliga medlemsavgift.
Kapital till fonden kan även omfatta gåvor, sponsring, mm som öronmärkts för fondens disposition.
§3
Fondens styrelse skall bestå av sju (7) personer av vilka MSF:s ordförande ingår som ordförande i fondens styrelse. Av övriga sex (6) ledamöter tillsätts en (1) person ur MSF:s styrelse med uppgift att vara sekreterare i fondstyrelsen. Resterande fem (5) ledamöter skall bestå av båtbesiktningsmän, erkända båtsnickare och/eller andra personer med gedigen kunskap om träbåtsrenovering.
För att ge styrelsen en rikstäckande representation ska minst två men gärna tre av dessa fem personer vara hemmahörande i landsorten på behörigt avstånd från huvudstaden (t ex västkust, sydkust, Norrland). MSF:s styrelse ska utnyttja sina kontakter och ’kontakters kontakter’ för att hitta lämpliga personer för detta uppdrag. Deras kostnader för resor och eventuell övernattning i Stockholm ska bestridas av MSF.
§4
MSF:s styrelse beslutar utifrån fondens presentation om de medel som föreslås.
§5
Fondens sammanträden skall protokollföras samt justeras av ordföranden och förvaras på MSF kansli.
 § 6
Medlemskap i MSF är ett villkor för att söka medel ur fonden.
§ 7
Regler för sökande och utdelning av bidrag ur MSF Veteranbåtsfond:
* Ansökningsformulär ska finnas tillgängligt på MSF:s hemsida och på kansliet.
* Ansökan ska vara MSF tillhanda senast 30 september.
* I ansökan ska finnas en a) projektplan, b) en ekonomisk plan för det aktuella projektet, samt c) foton som ger en god uppfattning om båtens aktuella skick.
* Fondens sekreterare ska skicka kopia på inkomna ansökningar till övriga ledamöter i fondstyrelsen.
* Fondstyrelsen sammanträder i Stockholm eller samråder på annat vis under oktober månad för att avgöra vilka ansökningar som ska bifallas.
* Bidrag utgår i form av kontantbidrag till material, besiktning, experthjälp med genomförandeplan, med mera som kan gynna det aktuella projektet. Mottagaren ska lämna redovisning av hur pengarna använts, gärna i text och bild som kan användas för publicering i Veteranbåten.
§ 8
Bidrag som ej avropats inom två år förfaller. Ny ansökan för bedömning är då erforderlig.
§ 9
Fondstyrelsen skall vid MSF:s styrelses ordinarie sammanträde i november lämna rapport över inkomna ansökningar jämte förslag till vilka som ska premieras och med vilka belopp. MSF:s styrelse beslutar vid sittande bord om beviljande, avslående och ev. justeringar av beloppen. Beslutade bidrag skall utbetalas under innevarande år, såvida inte MSF:s styrelse särskilt beslutar om senareläggande (till exempel vid Allt för sjön året efter).
§ 10
Ändring av dessa stadgar, förutom § 2, kan ske genom majoritetsbeslut på MSF styrelsemöte på förslag av MSF styrelse.
Dessa stadgar är reviderade (§ 7 och § 9) och beslutade på MSF styrelsemöte 6 november 2018.