MSF Veteranbåtsfond Stadgar

 

§ 1

Fondens benämning är Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtsfond, förkortad MSF Veteranbåtsfond, nedan kallad fonden.

 

§ 2

Fonden bildades 1985 av Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, nedan kallad MSF, och skall verka för att kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar renoveras pietetsfullt samt att därutöver lovvärda projekt och insatser med anknytning till fritidsbåtskulturen ges angeläget stöd. För verksamheten erforderligt kapital tillförs fonden av MSF årliga medlemsavgift, vars storlek beslutas av MSF årsmöte på förslag av MSF styrelse.

Kapital till fonden kan även omfatta gåvor, sponsring, mm som öronmärkts för fondens disposition.

 

§3

Fondens styrelse skall bestå av sju (7) personer av vilka MSF:s ordförande ingår som ordförande i fondens styrelse. Av övriga sex (6) ledamöter tillsätts en (1) person ur MSF:s styrelse med uppgift att vara sekreterare i fondstyrelsen. Resterande fem (5) ledamöter skall bestå av båtbesiktningsmän, erkända båtsnickare och/eller andra personer med gedigen kunskap om träbåtsrenovering.

För att ge styrelsen en rikstäckande representation ska minst två men gärna tre av dessa fem personer vara hemmahörande i landsorten på behörigt avstånd från huvudstaden (t ex västkust, sydkust, Norrland). MSF:s styrelse ska utnyttja sina kontakter och ’kontakters kontakter’ för att hitta lämpliga personer för detta uppdrag. Deras kostnader för resor och eventuell övernattning i Stockholm ska bestridas av MSF.

 

§4

MSF:s styrelse beslutar utifrån fondens presentation om de medel som föreslås.

 

§5

Fondens sammanträden skall protokollföras samt justeras av ordföranden och förvaras på MSF kansli.

 

§ 6

Medlemskap i MSF är ett villkor för att söka medel ur fonden.

 

§ 7

Regler för sökande och utdelning av bidrag ur MSF Veteranbåtsfond:

* Ansökningsformulär ska finnas tillgängligt på MSF:s hemsida och på kansliet.

* Ansökan ska vara MSF tillhanda senast 30 september.

* I ansökan ska finnas en projektplan och en ekonomisk plan för det aktuella projektet.

* Fondens sekreterare ska skicka kopia på inkomna ansökningar till övriga ledamöter i fondstyrelsen.

* Fondstyrelsen sammanträder i Stockholm under januari månad för att avgöra vilka ansökningar som ska bifallas.

* Bidrag kan utgå i form av kontantbidrag, material, besiktning, experthjälp med genomförandeplan, med mera som kan gynna det aktuella projektet. Vid kontanta bidrag ska mottagaren lämna redovisning med kvitton.

* Fondstyrelsen ska följa upp och hålla kontakt med de båtägare som erhållit bidrag ur fonden. Styrelsen fördelar inom sig ansvaret för dessa enskilda kontakter. De ansvariga ska vid nästa årliga sammanträde redogöra för övriga i fondstyrelsen hur bidraget använts.

 

§ 8

Bidrag som ej avropats inom två år förfaller. Ny ansökan för bedömning är då erforderlig.

 

§ 9

Fonden skall i november lämna rapport över inkomna ansökningar till MSF:s styrelse. Efter fondstyrelsens sammanträde i januari följande år ska förslag till beviljat bidrag godkännas av MSF styrelse vid dess ordinarie sammanträde i februari.

 

§ 10

Ändring av dessa stadgar, förutom § 2, kan ske genom majoritetsbeslut på MSF styrelsemöte på förslag av MSF styrelse.

Dessa stadgar är reviderade och beslutade på MSF styrelsemöte 11 oktober 2016.

 

 

 

+++++++++